Hoofdmenu

Winnaars aanvraag onderzoeksvouchers bekend!

19-06-2023
1024 keer bekeken

Mede namens Hanzehogeschool Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam en het ministerie van BZK kondigden we in april 2023 aan drie onderzoeksvouchers voor participatie onderzoek uit te reiken. De voorstellen zijn beoordeeld en er zijn vier aanvragen waaraan een voucher van €15.000,- is toegekend!

Winnende vouchers

In totaal zijn er acht ambitieuze onderzoeksvoorstellen ingediend. Deze zijn allen beoordeeld op vooraf gedeelde criteria: het onderwerp, de doelstelling en vraagstelling, de urgentie en het belang, het plan van aanpak, ervaring en expertise van betrokken partijen, haalbaarheid, impact, eigen financiële bijdrage én tot slot de inzet van jonge professionals.

Op basis van de gemiddelde beoordeling van de vier organiserende partijen van de POP1-bijeenkomst, is een ranking gemaakt. In overleg zijn niet drie, maar vier voorstellen geselecteerd. Deze voorstellen haalden allen een score van meer dan 40 van de 70 toe te kennen punten.

Het gaat om voorstellen van de volgende partijen:

  • Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO), Public Mediation en Populytics, met als onderwerp: Fitting the forum to the fuss
  • B Methodology, de Technische Universiteit Delft en de Gemeente Zeewolde,  met als onderwerp: Q methodology als participatietool
  • De Vrije Universiteit Amsterdam, Centrum voor Cliëntenervaringen, Welzijnsorganisatie Dynamo Amsterdam en Vormvinder, met als onderwerp: Groei, bloei, conflict en ontmoeting
  • HAS Green Academy, Smarticipatie, de Gemeente Etten-Leur en Ruimteschepper, met als onderwerp: Het maatschappelijk rendement van participatie

Aanleiding

Op 2 februari 2023 vond de POP1-bijeenkomst plaats, waar participatieprofessionals vanuit universiteiten, hogescholen, overheden, adviesbureaus en andere partijen samen kwamen voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van participatie. Zo’n 100 deelnemers waren aanwezig tijdens het plenaire gesprek over lokaal initiatief, kritieke momenten in participatieprocessen, de rol van bestuurders en conflict.

Tijdens de POP1-bijeenkomst, en vooruitlopend op de actualisering van de kennisagenda, is aangekondigd dat er drie onderzoeksvouchers beschikking worden gesteld, elk met een waarde van €15.000,-. Het doel van deze vouchers is om (praktijk)onderzoek naar participatieonderwerpen niet alleen te agenderen maar ook te laten uitvoeren.

Vervolg

De Hanzehogeschool Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kennisknooppunt Participatie willen alle indieners van voorstellen bedanken voor hun tijd en inzet én zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van de vier onderzoeken die een onderzoeksvoucher toegekend hebben gekregen. De onderzoeksresultaten worden nog dit kalenderjaar verwacht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen