Hoofdmenu

De tweede landelijke Kennisagenda Participatie gepresenteerd tijdens bijeenkomst ‘Open Overheid’

11-01-2024
511 keer bekeken

Het doel van de Kennisagenda Participatie 2024 is het stimuleren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van participatie in het fysieke domein.

Het fysieke domein omvat het terrein van wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer en de ruimtelijk-economische ontwikkeling. Daarbij focust deze Kennisagenda zich op kennisvragen die in meerdere (lokale) contexten spelen en daardoor op landelijke niveau aandacht verdienen.

De Kennisagenda 2024 beschrijft de ontwikkelingen in de periode 2021-2023 en geeft een overzicht van actuele kennisthema’s en kennisvragen. Actuele kennisvragen gaan onder meer over hoe politici en bestuurders om kunnen gaan met participatiedilemma’s waarbij politieke en bestuurlijke overwegingen botsen met de wens om burgers en belanghebbenden actief te betrekken bij besluitvormingsprocessen.  Een andere kennisvraag gaat over hoe je belangen zonder eigen stem (zoals ‘de Noordzee’, ‘de ongeboren generatie’) het best kunt betrekken. En er zijn ook vragen over de competentie en positie van de participatie-professional en over de kosten en baten van het voeren van een participatieproces.

De kennisagenda is geschreven door een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, Centre of Expertise Energy & Academie voor Sociale Studies,  de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Bestuur en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie.

De agenda is gepresenteerd op de eerste ‘open donderdag’ in 2024 van het Actieplan Open Overheid 2023-2027; de kennisagenda is namelijk ook onderdeel van het actiepunt professionalisering van participatie van het ministerie van IenW (Kennisknooppunt Participatie).

In het voorjaar van 2024 zal nog de huidige versie 1.0 nog worden voorgelegd aan een aantal belanghebbenden en experts. In het tweede kwartaal van 2024 zal de Kennisagenda 2024 versie 2.0 verschijnen.

Bekijk de kennisagenda participatie 2024

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen