Hoofdmenu

Impact met participatie-onderzoek door de Interdepartementale Werkgroep

08-04-2024
160 keer bekeken

Vorig jaar, op 2 februari 2023 vond de eerste Participatie-Onderzoek-Praktijk-bijeenkomst (‘POP1’) plaats, waar participatieprofessionals vanuit universiteiten, hogescholen, overheden, adviesbureaus en andere partijen samen kwamen voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen.

Tijdens deze bijeenkomst, en vooruitlopend op de actualisering van de kennisagenda, werd aangekondigd dat er vier onderzoeksvouchers ter beschikking zouden worden gesteld. Het doel van de vouchers is om (praktijk)onderzoek naar participatieonderwerpen niet alleen te agenderen maar ook te laten uitvoeren. De Interdepartementale Werkgroep IDWP (zie kader) organiseerde op 2 april 2024 een inspiratiesessie over de eerste resultaten van deze vier onderzoeken. Te gast waren de onderzoekers van alle vier vouchers. Het gaat om de volgende onderwerpen en betrokken partijen.

Inspiratiesessie over de eerste resultaten van deze vier onderzoeken

Fitting the forum to the fuss

Dit project onderzocht hoe verschillende combinaties van fora functioneren om een echte dialoog mogelijk te maken en toch te weten te komen wat er leeft in de bredere gemeenschap. De participatieladder is herzien naar een kubus om een goede combinatie van fora te vinden.

Door: Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO), Public Mediation en Populytics.

Q methodology als participatietool

De Q-methodologie is toegepast als participatietool in een praktijkvoorbeeld in Zeewolde, waarbij een uitvoeringsplan voor het aardgasvrij maken van buurten werd ontwikkeld. Dit leverde participatie-vragen op, die met behulp van de Q-methodologie snel en kleinschalig beantwoord  konden worden.

Door: B Methodology, de Technische Universiteit Delft en de Gemeente Zeewolde.

Groei, bloei, conflict en ontmoeting

Dit onderzoek bekeek de effecten van het toekennen van budget aan een burger door de gemeente voor het onderhouden van een volkstuin. Er bleek amper nazorg of betrokkenheid vanuit de gemeente te zijn, wat tot frustraties tussen bewoners uitmondde.

Door: De Vrije Universiteit Amsterdam, Centrum voor Cliëntenervaringen, Welzijnsorganisatie Dynamo Amsterdam en Vormvinder.

Het maatschappelijk rendement van burgerparticipatie:

Onderzoekers hebben het 'six capitol'-model gebruikt om waardecreatie te benaderen vanuit een breder perspectief dan alleen financiële winst. Dit resulteerde in een database en een digitale tool, de roadmap, om inzichtelijk te maken waar kosten en baten liggen.

Door: HAS Green Academy, Smarticipatie, de Gemeente Etten-Leur en Ruimteschepper


De volledige onderzoeksresultaten worden binnenkort gedeeld via onze website.

De Interdepartementale Werkgroep IDWP

 

Samen het gesprek aangaan

Op basis van de onderzoeksresultaten werd een gesprek gestart tussen de aanwezigen. Tijdens deze gesprekken stond het verbinden van onderzoeksresultaten met de praktijk centraal, wat interessante discussies opleverde.

Zo waren de aanwezigen het eens dat participatie een ambacht is, dat wil zeggen participatie vraagt om specifieke vaardigheden. Het goed kunnen participeren vereist bovendien een cultuurverandering binnen het Rijk, waar ambtenaren moeten leren van de praktijk. Ook kwam aan de orde dat er vaak geen sprake van een terugkoppeling na participatie, omdat we de burger niet te veel willen belasten. Tenslotte werd geconcludeerd dat het goed is om ook het digitaal participatiebereik te vergroten waarbij je ook de unusual suspects (in dit geval de minder digitaal ontwikkelde mensen) erbij betrekt.

Over de Interdepartementale Werkgroep (Stakeholder)Participatie

Op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kennisknooppunt Participatie) en het ministerie van Financiën is in 2021 gestart met een Interdepartementale Werkgroep (stakeholder)Participatie.

Het doel van deze werkgroep is het interdepartementaal uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van (stakeholder)participatie en het leggen van verbinding tussen de mensen die hier (vanuit verschillende disciplines en directies) binnen de verschillende departementen aan werken. Deze verbinding moet er toe leiden dat (stakeholder)participatie binnen de rijksoverheid samen en integraal ontwikkeld, geprofessionaliseerd en versneld wordt.

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in de werkgroep: Ministeries BZK, EZK, AZ, SZW, OCW, LNV, Jen, VVWS, Defensie, BZ, Financiën, IenW. Voorts: het Nationaal Programma Regionale Energie strategieën én de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer weten of deelnemen?

Wil je meer weten over de Interdepartementale Werkgroep (stakeholder)Participatie? Of wil jouw organisatie hier aan deelnemen? Neem dan contact op met Tom Schuurmans, programmamanager van het Kennisknooppunt Participatie, via tom.schuurmans@minienw.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen