Hoofdmenu

Programmalijnen 2023

De prioriteiten van het Kennisknooppunt Participatie in 2023 zijn opgetekend in het jaarplan van 2023. Deze pagina geeft hiervan een samenvatting.  

Het Kennisknooppunt Participatie heeft als doel om de ontwikkeling van het vakgebied participatie te stimuleren en zowel inhoudelijk als strategisch richting te geven aan deze ontwikkeling.

Om dit doel te behalen wordt aan de hand van vier programmalijnen gewerkt:

  1. Ontwikkelen en systematisch opbouwen van kennis en ervaring;
  2. Praktisch toepasbaar maken van kennis en ervaring;
  3. Delen en kenbaar maken van (toepasbare) kennis en ervaring;
  4. Samenbrengen en aanjagen van het netwerk van participatieprofessionals.

Hieronder wordt elke programmalijn kort toegelicht.


1.    Ontwikkelen en systematisch opbouwen van kennis en ervaring

Programmalijn 1 richt zich op het ontwikkelen en systematisch opbouwen van kennis en ervaring en focust hierbij altijd op praktijkgericht onderzoek. De belangrijkste activiteit is het actualiseren van de kennisagenda. Het is de bedoeling dat de kennisagenda in 2023 (veel) meer van het kennisnetwerk wordt. Het KKP zal hiervoor nadrukkelijk de samenwerking zoeken van externe partijen. Het KKP wil meer de rol van aanjager en ‘kennismakelaar’ op zich nemen dan van uitvoerder.

Daarnaast begeleidt het Kennisknooppunt op in 2023 weer een aantal studenten bij het schrijven van hun scriptie/eindonderzoek, over een onderwerp gerelateerd aan de kennisagenda. In 2023 komt er ook een tweede reeks van onze podcast, naar verwachting wordt er nieuwe serie van wederom 6 afleveringen opgenomen. 

2.    Praktisch toepasbaar maken van kennis en ervaring 

Programmalijn 2 richt zich op het praktisch toepasbaar maken van kennis en ervaring. De nadruk hierbij ligt op het bruikbaar maken van deze kennis en ervaring voor de participatieprofessional in o.a. snelstudies en handreikingen. 

In 2023 zal het Kennisknooppunt wederom enkele nieuwe snelstudies en handreikingen publiceren, bijvoorbeeld over participatieprincipes en waarde(n)volle participatie. Alle nieuwe publicaties worden vraaggestuurd ontwikkeld (er wordt alleen iets geschreven waar vanuit de praktijk behoefte aan is). Daarnaast zullen we het bestaande aanbod van snelstudies en handreikingen waar nodig actualiseren. Tot slot worden er andere vormen van kennisdeling ingezet, zoals leersessies en het Webinar (Dialoog op Dinsdag). 

3.    Delen en kenbaar maken van toepasbare kennis en ervaring

Programmalijn 3 richt zich op het delen en kenbaar maken van toepasbare kennis en ervaring. Er bestaat een sterke samenhang tussen programmalijn 2 en 3, maar de lijnen onderscheiden zich doordat lijn 2 zich richt op het praktisch maken en vertalen in tools, handreikingen etc., terwijl programmalijn 3 zich richt op het interactief delen en aanbieden van de toepasbaar gemaakte kennis en ervaring. 

Om op een effectieve wijze kennis en ervaring te delen, is het van belang om het platform dat het Kennisknooppunt gebruikt voor kennisdeling verder te ontwikkelen. Dit doen we door de website aantrekkelijker vorm te geven en de menu-structuur te verbeteren. Daarnaast willen we de doorverwijsfunctie van de website verbeteren. Door de inzet van een communicatieplan en bijhorende communicatie-kalender willen we de naamsbekendheid van het Kennisknooppunt Participatie te vergroten. Dit zou zich moeten vertalen in een toegenomen gebruik van onze producten. In 2023 gaan we dat nog nauwkeuriger meten, door het gebruik van de website en producten inzichtelijker te maken.

4.    Samenbrengen en aanjagen van het netwerk van participatieprofessionals

Programmalijn 4 richt zich op het netwerk van participatieprofessionals. Om het vakgebied participatie verder te brengen is een sterk netwerk onmisbaar. Zo zijn voor het uitvoeren van onderzoek rondom de kennisagenda slimme coalities met onderzoeksinstellingen nodig. Hiervoor heeft het Kennisknooppunt in 2022 al het netwerk van kennisinstellingen in kaart laten brengen. De intentie van het Kennisknooppunt is om steeds meer samen met het netwerk te doen, waarbij het afzenderschap niet langer (alleen) bij het Kennisknooppunt ligt. 

Voor de verdere ontwikkeling van de kennisagenda wordt een bijeenkomst georganiseerd: Participatie Onderzoek & Praktijk. De bijeenkomst is zowel ten behoeve van het versterken van het onderzoeksnetwerk als het afstemmen van de programmering voor 2023. De bijeenkomst vindt plaats op 2 februari 2023.

Het kennisknooppunt probeert in 2023 nog actiever aan te sluiten bij bestaande netwerken rondom participatie. Daarbij proberen we steeds het wetenschappelijke netwerk en praktijknetwerk met elkaar in verbinding brengen.

Cookie-instellingen